VÝSTUPY

1. Výsledky vzdelávania založené na dôkazoch a vzdelávacie moduly pre rozvoj klimatických a digitálnych zručností pre poľnohospodársky sektor

Tento výstup bude definovať výsledky vzdelávania pre aktuálny poľnohospodársky vzdelávací program o environmentálne udržateľných pracovných postupoch a moderných digitálnych aplikáciách, ktorý bude na mieru prispôsobený sektorovým potrebám. Poskytne vyhlásenie o tom, čo by študenti mali vedieť, chápať a byť schopní vykonávať po ukončení vzdelávacieho programu AgriSmart.

2. Modulárna štruktúra kurikula (sylabus), vzdelávacie pokyny a vzdelávacie a hodnotiace materiály

Tento výstup vytvorí modulárnu štruktúru učebných osnov (sylabus), ktoré môžu využívať poskytovatelia OVP, ako aj poľnohospodári, ktorí chcú rozvíjať svoje klimatické a digitálne zručnosti. Okrem toho tento výstup zahŕňa vytvorenie súboru zdrojov, vrátane vzdelávacích pokynov, učebných a hodnotiacich materiálov, navrhnutých na podporu poskytovania kurzu AGRISMART v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Hlavným cieľom je sprostredkovať a umožniť osvojenie si klimatických, inteligentných a digitálnych zručností v sektore poľnohospodárstva.

3. Tvorba vzdelávacích materiálov, ako otvorených vzdelávacích zdrojov (OER)

OER, ktoré sa majú vypracovať, budú určené na integráciu do poskytovaého odborného vzdelávania a prípravy, ako aj na individuálnu odbornú prípravu, ktorá bude riešiť potreby nováčikov aj skúsených farmárov. OER AGRISMART budú dostupné vo všetkých jazykoch partnerov projektu (EN, IT, EL, DE, PL, SK, FR), čím sa zabezpečí široká geografická prenosnosť tohto výstupu. Prístupové práva a využívanie OER budú neobmedzené.

4. AGRISMART e-learningová platforma a vzdelávací obsah v 7 jazykoch

E-learningová platforma bude pozostávať z projektových vzdelávacích modulov a kontextových vzdelávacích a hodnotiacich materiálov, vytvorených v rámci výstupu O2, vhodných pre individuálne a kombinované vzdelávanie.

5. Mentorská príručka na integráciu výsledkov AGRISMART v poľnohospodárskom vzdelávaní WBL

Cieľom príručky je uľahčiť osvojenie si klimatických a digitálnych zručností. Súbor nástrojov bude určený skúseným odborníkom z praxe, ktorí sa zúčastňujú, alebo ašpirujú na účasť na aktivitách WBL ako mentori, bude sa vzťahovať na rôzne formy školenia WBL (t. j. I-VET, C-VET, formálne/neformálne, s/bez účasti poskytovatelia OVP).

6. Rámcový dokument AGRISMART na podporu integrácie klimatických inteligentných a digitálnych zručností do ponuky OVP a regionálnych politík

Tento výstup zahŕňa vytvorenie rámca na podporu integrácie rozvoja inteligentných a digitálnych zručností v oblasti klímy do ponuky odborného vzdelávania a prípravy a regionálnych politík. Cieľom tohto výstupu je identifikovať dôležité aspekty (t. j. administratívne, organizačné, finančné, zvyšovanie povedomia), ktoré sú relevantné pre zriadenie, zavedenie a fungovanie poľnohospodárskych systémov WBL.