PROJEKT

Projekt E+ AGRISMART je výsledkom strategického partnerstva 6 európskych krajín, ktorého cieľom je prispôsobiť poskytovanie OVP a WBL (vzdelávanie prácou) existujúcim a vznikajúcim pracovným potrebám a posilniť klimaticky inteligentné a digitálne zručnosti poľnohospodárov.

O projekte

EÚ uprednostnila podporu trvalo udržateľného poľnohospodárstva, ktoré sa označuje aj ako „klimaticky inteligentné“ poľnohospodárstvo, a podpísala príslušné medzinárodné záväzky. Digitálne technológie sú kľúčové pre rozvoj inteligentnejšieho, konkurencieschopnejšieho poľnohospodárskeho sektora, ktorý efektívne využíva zdroje. Digitálna priepasť medzi mestskými a vidieckymi oblasťami v Európe, ktorá je prekážkou dosiahnutia tohto cieľa, stále pretrváva, a to aj napriek snahám a rôznym aktivitám EÚ na zlepšenie digitálnych zručností vo vidieckych oblastiach. Takisto je potrebné poznamenať, že pokiaľ ide o počiatočné a ďalšie vzdelávanie a odbornú prípravu, veľká väčšina manažérov poľnohospodárskych podnikov v EÚ sa spolieha výlučne na praktické skúsenosti; Work-Based Learning (WBL- vzdelávanie prácou) je preto životne dôležitý faktor na dosiahnutie rozvoja klimaticky inteligentných a digitálnych zručností v tomto sektore a programy odborného vzdelávania a prípravy a schémy WBL zase potrebujú aktualizovať svoje ponuky, aby sa lepšie zameriavali na rozvoj zručností študentov a reflektovali potreby odbornej prípravy v oblasti inteligentných a digitálnych zručností. Výstupy projektu AGRISMART budú nástrojmi, ako reagovať na tieto výzvy.

Výzvy

Snaha o rozvoj digitálnych zručností pracovníkov a zvýšenie udržateľnosti odvetvia musí zohľadňovať skutočnosť, že sektor poľnohospodárstvo vyžaduje silnú zložku praktických skúseností; V súlade s tým je na dosiahnutie tohto cieľa životne dôležité vzdelávanie založené na práci (WBL- Work Based Learning). Existujúce ponuky odbornej prípravy na postsekundárnej úrovni a na úrovni odborného vzdelávania a prípravy však nekladú na tieto dimenzie žiaden, alebo len malý dôraz, čo dokazujú súčasné učebné osnovy, ktoré ponúkajú poskytovatelia odborného vzdelávania a prípravy vo väčšine krajín EÚ. Existuje teda rastúca potreba lepšieho zosúladenia WBL s existujúcimi a vznikajúcimi požiadavkami a realitou na pracovisku, najmä pokiaľ ide o environmentálne udržateľné a digitálne postupy a ich aplikácia. Schémy WBL musia aktualizovať svoje vzdelávacie ponuky a portfólio zručností, aby lepšie riešili potreby učiacich sa v oblasti klimaticky inteligentných a digitálnych zručností v oblasti odbornej prípravy a rozvíjali možnosti odbornej prípravy na zvyšovanie kvalifikácie existujúcich pracovníkov na základe týchto kompetencií.

Ciele

Cieľom projektu je prispôsobiť poskytovanie OVP a WBL (vzdelávanie prácou) existujúcim a vznikajúcim pracovným potrebám. Projekt AGRISMART má tiež za cieľ posilniť klimaticky inteligentné a digitálne zručnosti poľnohospodárov. Očakáva sa tiež, že AGRISMART ponúkne príležitosť tretím stranám na medzinárodnej úrovni identifikovať aspekty projektu, ktoré by priniesli významné benefity, ak by sa preniesli do vlastného rámca aktivít.

Partneri

Partnerstvo je tvorené 6 organizáciami zo 6 krajín EÚ (IT, GR, BEL, PL, SK, GER), z oblasti výskumu a poľnohospodárskeho vzdelávania. Koordinátor projektu, UNIMI, je sídlom jednej z najsilnejších fakúlt poľnohospodárskych a potravinárskych vied. DEULA-Nienburg, ARID a AGROINSTITUT sú poprední poskytovatelia OVP v poľnohospodárstve s významnými skúsenosťami s vývojom školiacich programov a aktivít WBL. EXELIA a INNOVELA sú odborníkmi v oblasti výskumu a vývoja a poskytovania inovatívnych metodológií vzdelávania.

Ciele

Projekt AGRISMART sa zameriava na prispôsobenie poskytovania OVP a WBL k existujúcim a vznikajúcim pracovným požiadavkám a posilnenie klimaticky inteligentných a digitálnych zručností pracovníkov v poľnohospodárstve. Projekt má nasledovné špecifické ciele:

 • Navrhnúť študijný program kurzov, zameraný na klimaticky inteligentné a digitálne postupy v oblasti poľnohospodárstva, s ohľadom na súčasné a vznikajúce pracovné potreby
 • Zaviesť rôzne metódy poskytovania vzdelávania a inovatívne pedagogické zdroje s otvoreným prístupom, šité na mieru odvetvovým charakteristikám, s cieľom posilnenia poskytovania OVP a WBL.
 • Zvýšiť kapacity a rozšíriť spoluprácu medzi verejnými a sektorovými zainteresovanými stranami, podporiť integráciu rozvoja klimaticky inteligentných a digitálnych zručností do ponúk odbornej prípravy a regionálnych politík.

Výsledky

 • Súbor vzdelávacích výstupov (zoskupených do vzdelávacích jednotiek), zameraných na rozvoj klimaticky inteligentných a digitálnych poľnohospodárskych zručností.
 • Modulárny kurz pre poskytovanie OVP a OER (Otvorených vzdelávacích zdrojov).
 • E-Learningovú platformu, zahŕňajúcu kurz AgriSmart v online forme.
 • Súbor nástrojov pre mentorov na integráciu výsledkov AgriSmart v poľnohospodárskom WBL vzdelávaní.
 • Pozičný dokument pre integráciu výsledkov projektu do ponuky OVP a regionálnych politík.
 • Súbor zdrojov na podporu a implementáciu školení o klimaticky inteligentných a digitálnych zručnostiach v poľnohospodárskych komunitách.
 • Vyhlásenie o podpore uznávania vypracovaných výsledkov vzdelávania.
 • 6 národných informačných dní (jeden v každej partnerskej krajine) na propagáciu výsledkov projektu a otvorenú diskusiu o potrebách rozvoja sektorových zručností a spôsoboch ich riešenia.

Brožúra AgriSmart

Náš projekt v skratke. Stiahnite si brožúru vo vašom jazyku tu:

AgriSmart Poster

Náš projekt v skratke. Stiahnite si poster vo svojom jazyku tu: