PROJEKT

Projekt E+ AGRISMART jest rezultatem strategicznego partnerstwa 6 krajów europejskich, którego celem jest dostosowanie oferty kształcenia i szkolenia zawodowego oraz doskonalenia zawodowego do istniejących i pojawiających się potrzeb zawodowych, a także wzmocnienie umiejętności informatycznych i umiejętności związanych z klimatem wśród pracowników sektora rolnictwa.

O projekcie

UE nadała priorytet promowaniu zrównoważonego rolnictwa, zwanego też „inteligentnym” rolnictwem, i podpisała stosowne zobowiązania międzynarodowe. Technologie cyfrowe mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju inteligentniejszego, zasobooszczędnego i bardziej konkurencyjnego sektora rolnego. Przepaść cyfrowa między obszarami miejskimi i wiejskimi w Europie, stanowiąca przeszkodę w osiągnięciu tego celu, nadal się utrzymuje, pomimo wysiłków i różnych działań UE na rzecz poprawy umiejętności cyfrowych na obszarach wiejskich. Należy również zauważyć, że jeśli chodzi o kształcenie i szkolenie wstępne i ustawiczne, zdecydowana większość kierowników gospodarstw rolnych w UE polega wyłącznie na doświadczeniu praktycznym; uczenie się w miejscu pracy ma zatem zasadnicze znaczenie dla rozwoju umiejętności klimatycznych i cyfrowych w tym sektorze, a z kolei programy kształcenia i szkolenia zawodowego oraz programy WBL muszą zaktualizować swoją ofertę i portfolio umiejętności, aby lepiej zaspokoić potrzeby uczących się w zakresie szkolenia w zakresie umiejętności klimatycznych i cyfrowych, a także stworzyć możliwości szkolenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji obecnych pracowników w oparciu o takie kompetencje. Rezultaty projektu AGRISMART będą stanowić pewne narzędzia, które pozwolą odpowiedzieć na to wyzwanie.

Wyzwanie

Dążąc do rozwijania umiejętności informatycznych pracowników i zwiększenia stabilności sektora, należy wziąć pod uwagę, że rolnictwo ma bardzo silny komponent doświadczenia praktycznego; w związku z tym uczenie się w miejscu pracy jest niezbędne do osiągnięcia tego celu. Jednak istniejące oferty szkoleniowe na poziomie policealnym oraz kształcenia i szkolenia zawodowego kładą niewielki lub żaden nacisk na te aspekty, o czym świadczą obecne programy nauczania oferowane przez organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego w większości krajów UE. Istnieje zatem coraz większa potrzeba lepszego dostosowania WBL do istniejących i pojawiających się wymagań i realiów w miejscu pracy, zwłaszcza w odniesieniu do praktyk i zastosowań zrównoważonych ekologicznie i cyfrowych. Systemy WBL muszą zaktualizować swoją ofertę i portfolio umiejętności, aby lepiej zaspokajać potrzeby uczących się w zakresie szkolenia w zakresie umiejętności klimatycznych i cyfrowych, a także rozwijać możliwości szkolenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji obecnych pracowników w oparciu o takie kompetencje.

Cele

Głównym celem projektu jest dostosowanie oferty VET i WBL do istniejących i pojawiających się potrzeb zawodowych. Projekt AGRISMART ma również na celu wzmocnienie umiejętności pracowników rolnictwa w zakresie inteligentnego podejścia do klimatu i umiejętności cyfrowych. Projekt AGRISMART ma również umożliwić osobom trzecim, na poziomie międzynarodowym, określenie, które aspekty projektu przyniosłyby znaczące korzyści, gdyby zostały przeniesione do ich własnych ram działań.

Partnerzy

W skład partnerstwa wchodzi 6 organizacji z 6 krajów UE (IT, GR, BEL, PL, SK, GER), zajmujących się badaniami i szkoleniami w dziedzinie rolnictwa. Partner wiodący, UNIMI, jest siedzibą jednego z najsilniejszych wydziałów nauk rolniczych i żywieniowych. DEULA-Nienburg, ARID i AGROINSTITUT to wiodące instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego w dziedzinie rolnictwa, posiadające duże doświadczenie w opracowywaniu programów szkoleniowych i działań WBL. EXELIA i INNOVELA są ekspertami w dziedzinie badań i rozwoju oraz wdrażania innowacyjnych metodologii nauczania.

Cele

Projekt AGRISMART ma na celu dostosowanie oferty kształcenia i szkolenia zawodowego oraz doskonalenia zawodowego do istniejących i pojawiających się potrzeb zawodowych, a także wzmocnienie umiejętności informatycznych i umiejętności związanych z klimatem wśród pracowników sektora rolnego. W szczególności w ramach projektu

 • Opracowanie programu kursów w zakresie praktyk klimatycznych i cyfrowych, odpowiadający obecnym i przyszłym potrzebom zawodowym.
 • Wprowadzenie różnych metod realizacji szkoleń i innowacyjnych zasobów pedagogicznych z otwartym dostępem, dostosowanych do specyfiki sektora, w celu wsparcia oferty kształcenia i szkolenia zawodowego oraz WBL.
 • Zwiększenie możliwości i poprawa współpracy między interesariuszami publicznymi i sektorowymi w celu promowania włączenia rozwoju umiejętności inteligentnych klimatycznie i cyfrowych do oferty szkoleniowej i polityki regionalnej, a tym samym dotarcia do społeczności rolniczych.

Rezultaty

 • Zestaw efektów uczenia się (pogrupowanych w jednostki uczenia się) służących rozwijaniu umiejętności rolniczych związanych z klimatem i technologiami cyfrowymi.
 • Kurs modułowy na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz OER.
 • VOOC obejmujący kurs AgriSmart w jego formie online.
 • Zestaw narzędzi dla mentorów do włączania efektów uczenia się AgriSmart do WBL w rolnictwie.
 • Dokument przedstawiający stanowisko w sprawie uwzględnienia wyników projektu w ofercie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz w polityce regionalnej.
 • Zestaw zasobów służących promowaniu i realizacji szkoleń z zakresu umiejętności informatycznych i związanych z klimatem w społecznościach rolniczych.
 • Oświadczenie wsparcia oraz gwarancji jakości opracowanych efektów uczenia się.
 • 6 krajowych dni informacyjnych (po jednym w każdym kraju partnerskim) poświęconych promocji rezultatów projektu i otwartej dyskusji na temat sektorowych potrzeb w zakresie rozwoju umiejętności oraz sposobów ich zaspokajania.

Broszura AgriSmart

Nasz projekt w skrócie. Tutaj możesz pobrać broszurę w swoim języku:

Plakat AgriSmart

Nasz projekt w skrócie. Tutaj możesz pobrać plakat w swoim języku: