ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Μαθησιακά αποτελέσματα και ενότητες βασισμένα σε στοιχεία για την ανάπτυξη κλιματικά έξυπνων και ψηφιακών δεξιοτήτων για τον γεωργικό τομέα

Αυτό το αποτέλεσμα θα καθορίσει τα μαθησιακά αποτελέσματα για ένα σύγχρονο, προσαρμοσμένο στις τομεακές ανάγκες, πρόγραμμα γεωργικής μάθησης σχετικά με περιβαλλοντικά βιώσιμες πρακτικές εργασίας και σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές. Θα παρέχει στοιχεία για το τι πρέπει να γνωρίζουν, να κατανοούν και να μπορούν να κάνουν οι εκπαιδευόμενοι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης AgriSmart.

2. Δομή του Προγράμματος Σπουδών (Syllabus), εκπαιδευτικές οδηγίες & υλικό μάθησης και αξιολόγησης

Αυτό το αποτέλεσμα θα αναπτύξει μια σπονδυλωτή δομή προγράμματος σπουδών (syllabus) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παρόχους ΕΕΚ καθώς και από αγρότες που επιθυμούν να αναπτύξουν τις κλιματικά έξυπνες και ψηφιακές δεξιότητές τους. Επιπλέον, αυτό το αποτέλεσμα περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας δεξαμενής πόρων, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών οδηγιών, υλικών μάθησης και αξιολόγησης, σχεδιασμένων για να υποστηρίξουν την παροχή του μαθήματος AGRISMART στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Ο κύριος σκοπός είναι να διευκολυνθεί η απόκτηση κλιματικά έξυπνων και ψηφιακών δεξιοτήτων στον τομέα της γεωργίας.

3. Δημιουργία παιδαγωγικού υλικού ως Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι

Οι Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι που θα αναπτυχθούν θα είναι κατάλληλοι για ενσωμάτωση στην παροχή ΕΕΚ καθώς και για αυτόνομη κατάρτιση, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο των νεοεισερχομένων όσο και των έμπειρων γεωργών. Οι Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι AGRISMART θα είναι διαθέσιμοι σε όλες τις γλώσσες των εταίρων του έργου (Αγγλικά, Ιταλικά, Ελληνικά, Γερμανικά, Πολωνικά, Σλοβακικά, Γαλλικά), εξασφαλίζοντας ευρεία γεωγραφική κάλυψη. Η πρόσβαση και η χρήση των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων θα είναι απεριόριστη.

4. AGRISMART Επαγγελματικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (VOOC) σε 7 γλώσσες

Το VOOC θα περιλαμβάνει τις μαθησιακές ενότητες του έργου και το πλαισιωμένο υλικό κατάρτισης και αξιολόγησης που παράγεται στο O2, στη διαδικτυακή τους μορφή, κατάλληλο για αυτόνομη και μεικτή μάθηση.

5. Εργαλειοθήκη του μέντορα AGRISMART για την ενσωμάτωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων στην γεωργική μάθηση μέσω εργασίας (WBL)

Στόχος της εργαλειοθήκης είναι να διευκολύνει την απόκτηση κλιματικά έξυπνων και ψηφιακών δεξιοτήτων. Η εργαλειοθήκη θα απευθύνεται σε έμπειρους επαγγελματίες που συμμετέχουν ή φιλοδοξούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες WBL ως μέντορες, και θα εφαρμόζεται σε διάφορες μορφές κατάρτισης WBL (δηλ. I-VET, C-VET, τυπική/μη τυπική, με/χωρίς τη συμμετοχή παρόχων ΕΕΚ).

6. Πλαίσιο AGRISMART για την προώθηση της ενσωμάτωσης της ανάπτυξης κλιματικά έξυπνων και ψηφιακών δεξιοτήτων στις προσφορές ΕΕΚ και στις περιφερειακές πολιτικές

Αυτό το αποτέλεσμα περιλαμβάνει τη διαμόρφωση ενός πλαισίου για την προώθηση της ενσωμάτωσης της ανάπτυξης έξυπνων και ψηφιακών δεξιοτήτων για το κλίμα στις προσφορές ΕΕΚ και στις περιφερειακές πολιτικές. Ο σκοπός αυτού του αποτελέσματος είναι να εντοπίσει σημαντικές πτυχές (δηλαδή διοικητικές, οργανωτικές, οικονομικές, ευαισθητοποίησης) που σχετίζονται με τη δημιουργία, την εισαγωγή και τη λειτουργία των προγραμμάτων Εκμάθησης κατα την Εργασία της γεωργίας.