ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο E+ AGRISMART είναι το αποτέλεσμα μιας στρατηγικής σύμπραξης 6 ευρωπαϊκών χωρών, με στόχο την προσαρμογή της παροχής ΕΕΚ και WBL (μάθησης μέσα από την εργασία) στις υπάρχουσες και αναδυόμενες επαγγελματικές ανάγκες και την ενίσχυση των κλιματικά έξυπνων και ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων στη γεωργία.

Σχετικά με το έργο

“Η ΕΕ έχει θέσει ως προτεραιότητα την προώθηση της βιώσιμης γεωργίας, η οποία αναφέρεται επίσης ως “”κλιματικά έξυπνη”” γεωργία, και έχει υπογράψει σχετικές διεθνείς δεσμεύσεις. Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν κεντρική σημασία για την ανάπτυξη ενός πιο έξυπνου, αποδοτικού ως προς τους πόρους και ανταγωνιστικού γεωργικού τομέα. Το ψηφιακό χάσμα μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών στην Ευρώπη, που αποτελεί εμπόδιο για την επίτευξη αυτού του στόχου, εξακολουθεί να υφίσταται, παρά τις προσπάθειες της ΕΕ και τις διάφορες δραστηριότητες για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων στις αγροτικές περιοχές. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι όσον αφορά την αρχική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση, η συντριπτική πλειοψηφία των διαχειριστών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ βασίζεται αποκλειστικά στην πρακτική εμπειρία- η μάθηση με βάση την εργασία (WBL) είναι, επομένως, ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της ανάπτυξης κλιματικά έξυπνων και ψηφιακών δεξιοτήτων στον τομέα και, με τη σειρά τους, τα προγράμματα ΕΕΚ και τα συστήματα WBL πρέπει να επικαιροποιήσουν τις προσφορές και το χαρτοφυλάκιο δεξιοτήτων τους για να καλύψουν καλύτερα τις ανάγκες κατάρτισης των εκπαιδευομένων σε κλιματικά έξυπνες και ψηφιακές δεξιότητες και να αναπτύξουν ευκαιρίες κατάρτισης για την αναβάθμιση των υφιστάμενων εργαζομένων με βάση τις εν λόγω δεξιότητες. Τα αποτελέσματα του έργου AGRISMART θα αποτελέσουν ορισμένα εργαλεία για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης. ”

Η πρόκληση

Η προσπάθεια για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων και την αύξηση της βιωσιμότητας του τομέα πρέπει να λάβει υπόψη της ότι η γεωργία έχει μια πολύ ισχυρή συνιστώσα πρακτικής εμπειρίας- αντίστοιχα, η μάθηση με βάση την εργασία (WBL) είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ωστόσο, οι υπάρχουσες προσφορές κατάρτισης σε επίπεδο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης δίνουν ελάχιστη έως καθόλου έμφαση σε αυτές τις διαστάσεις, όπως καταδεικνύουν τα τρέχοντα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από τους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις περισσότερες χώρες της ΕΕ. Συνεπώς, υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για καλύτερη ευθυγράμμιση της WBL με τις υφιστάμενες και αναδυόμενες απαιτήσεις και πραγματικότητες στον χώρο εργασίας, ιδίως όσον αφορά τις περιβαλλοντικά βιώσιμες και ψηφιακές πρακτικές και εφαρμογές. Τα συστήματα WBL πρέπει να επικαιροποιήσουν τις προσφορές τους και το χαρτοφυλάκιο δεξιοτήτων τους, ώστε να καλύψουν καλύτερα τις ανάγκες κατάρτισης των εκπαιδευομένων σε κλιματικά έξυπνες και ψηφιακές δεξιότητες, και να αναπτύξουν ευκαιρίες κατάρτισης για την αναβάθμιση των υφιστάμενων εργαζομένων με βάση αυτές τις ικανότητες. ”

Στόχοι

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η προσαρμογή της παροχής ΕΕΚ και μάθησης μέσω εργασίας (WBL) στις υφιστάμενες και αναδυόμενες επαγγελματικές ανάγκες. Το έργο AGRISMART στοχεύει επίσης στην ενίσχυση των κλιματικά έξυπνων και ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων στη γεωργία. Το AGRISMART αναμένεται επίσης να προσφέρει την ευκαιρία σε τρίτους, σε διεθνές επίπεδο, να προσδιορίσουν ποιες πτυχές του έργου θα αποφέρουν σημαντικά οφέλη εάν μεταφερθούν στο δικό τους πλαίσιο δραστηριοτήτων.

Οι εταίροι

Η κοινοπραξία περιλαμβάνει 6 οργανισμούς από 6 χώρες της ΕΕ (Iταλία, Ελλάδα, Βέλγιο, Πολωνία, Σλοβακία, Γερμανία), από τον κόσμο της έρευνας και της γεωργικής κατάρτισης. Ο επικεφαλής εταίρος, το UNIMI, φιλοξενεί μία από τις ισχυρότερες σχολές Γεωπονικών Επιστημών και Επιστημών Τροφίμων. Οι DEULA-Nienburg, ARID και AGROINSTITUT είναι κορυφαίοι πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της γεωργίας με σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης και δραστηριοτήτων WBL. Οι EXELIA και INNOVELA είναι εμπειρογνώμονες στην Έρευνα & Ανάπτυξη (R7D) και την παροχή καινοτόμων μεθοδολογιών μάθησης.

Σκοποί

Το έργο AGRISMART αποσκοπεί στην προσαρμογή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της παροχής WBL (μάθηση μέσω εργασίας) στις υφιστάμενες και αναδυόμενες επαγγελματικές ανάγκες και στην ενίσχυση των κλιματικά έξυπνων και ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων στη γεωργία. Ειδικότερα, το έργο θα:

 • Σχεδιάσει ένα πρόγραμμα μαθημάτων για κλιματικά έξυπνες και ψηφιακές πρακτικές, που θα καλύπτει τις τρέχουσες και μελλοντικές επαγγελματικές ανάγκες.
 • Εισάγει διάφορες μεθόδους παροχής κατάρτισης και καινοτόμους παιδαγωγικούς πόρους ανοικτής πρόσβασης, προσαρμοσμένους στα κλαδικά χαρακτηριστικά, για την υποστήριξη της παροχής ΕΕΚ και WBL.
 • Αυξήσει τις ικανότητες και ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ δημόσιων και τομεακών φορέων, για να προωθήσει την ενσωμάτωση της ανάπτυξης κλιματικά έξυπνων και ψηφιακών δεξιοτήτων στις προσφορές κατάρτισης και στις περιφερειακές πολιτικές, προσεγγίζοντας έτσι τις γεωργικές κοινότητες.

Αποτελέσματα

 • Ένα σύνολο μαθησιακών αποτελεσμάτων (ομαδοποιημένων σε μαθησιακές ενότητες) για την ανάπτυξη κλιματικά έξυπνων και ψηφιακών γεωργικών δεξιοτήτων.
 • Ένα πρόγραμμα σπουδών με αρθρωτές ενότητες για την παροχή ΕΕΚ και Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων.
 • Ένα VOOC που περιλαμβάνει το μάθημα AgriSmart στην ηλεκτρονική του μορφή.
 • Εργαλειοθήκη μέντορα για την ενσωμάτωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων AgriSmart στη γεωργική μάθηση μέσω εργασίας (WBL).
 • Δήλωση για την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του έργου στις προσφορές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και στις περιφερειακές πολιτικές.
 • Ένα σύνολο πόρων για την προώθηση και την εφαρμογή της κατάρτισης σχετικά με τις κλιματικά έξυπνες και ψηφιακές δεξιότητες στις γεωργικές κοινότητες.
 • Δήλωση υποστήριξης σχετικά με την εγκυρότητα των μαθησιακών αποτελεσμάτων που αναπτύχθηκαν.
 • 6 εθνικές ημέρες ενημέρωσης (μία σε κάθε χώρα εταίρο) για την προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου και τη διεξαγωγή ανοικτής συζήτησης σχετικά με τις τομεακές ανάγκες ανάπτυξης δεξιοτήτων και τους τρόπους αντιμετώπισής τους.

Ενημερωτικό φυλλάδιο AgriSmart

Το έργο μας με μια ματιά. Κατεβάστε το φυλλάδιο στη γλώσσα σας εδώ:

AgriSmart Poster

Το έργο μας με μια ματιά. Κατεβάστε την αφίσα στη γλώσσα σας εδώ: